Dane Klienta dokonującego zgłoszenia

Imię i Nazwisko


Dane adresowe
(kod pocztowy, miejscowość
ulica, nr domu/mieszkania)Telefon kontaktowy


e-mail


Data urodzenia


Seria i nr dokumenu
(paszport/ dowód osobisty)


 

Pozostałe osoby towarzyszące


Dane pozostałych osób
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres,
nr i seria dokumentu)


 

Informacje dotyczące imprezy


Zgłoszenie na imprezę
(nazwa imprezy)


Nr imprezy


Termin


Należność na osobę


Całkowita należność


Uwagi


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Warunków Uczestnictwa oraz programem imprezy i akceptuję je.

(wpisz "TAK" jeżeli akceptujesz)