>

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ BIURO PODRÓŻY "WENEDA NEW"
 1. B.P. "WENEDA NEW" oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospo-darczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i krajach Europejskich, wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Gwarancję Ubezpieczeniową zabezpieczającą pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania biura jako organizatora i pośrednika turystycznego.
 2. B.P. "WENEDA NEW" zgodnie z przepisami, zawiera dla wszystkich uczestników organizowanych imprez ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy.
 3. B.P. "WENEDA NEW" zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Ustawą, Umową, Warunkami, Zgłoszeniem i informacjami znajdującymi się w ofercie.
 4. Przed zgłoszeniem udziału w imprezie uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz potwierdzić ich akceptację własnoręcznym podpisem na Umowie Zgłoszeniu.
 5. Warunkiem umieszczenia Klienta na liście uczestników jest wpłacenie zaliczki w wysokości 40% ceny imprezy. Pozostała część kwoty winna być wpłacona nie później jak 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, a w przypadku imprez jednodniowych 3 dni.
 6. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne rozwiązanie umowy.
 7. B.P. WENEDA NEW zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny nie później niż 30 dni przed imprezą w przypadku wzrostu kosztów transportu lub kursu walut.
 8. B.P. WENEDA NEW zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń poniżej 30 osób lub działaniem siły wyższej, najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia (na 3 dni przy imprezach jednodniowych).
 9. Odwołanie imprezy turystycznej wiąże się z obowiązkiem przedstawienia przez Biuro Podróży Klientowi oferty zastępczej lub ze zwrotem uiszczonych przez Klienta kwot bez potrąceń.
 10. Klient powinien posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 11. Klient zobowiązany jest punktualnie stawić się w miejscach odjazdu autokaru. B.P."WENEDA NEW" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów związanych z niepunktualnym stawiennictwem Klienta w miejscu odjazdu autokaru.
 12. B.P. "WENEDA NEW" powinno informować o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej itp. w firmach ubezpieczeniowych.
 13. Rezygnacja z imprezy może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
 14. Koszty rezygnacji z imprez: jeśli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie; Klient zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Organizatora, uzgodnionymi indywidualnie, nie mniej jednak niż opłatę manipulacyjną w wys. 50 zł.
 15. Reklamacje dotyczące realizacji imprezy organizowanej przez B.P. "WENEDA NEW" należy zgłaszać w formie pisemnej po zakończeniu imprezy turystycznej, rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 16. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy o usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd.
 17. Programy wycieczek B.P. "WENEDA NEW" są ramowe i mogą ulec drobnym zmianom.

"WENEDA NEW"
BIURO PODRÓŻY

72-600 Świnoujście
ul. Słowackiego 17
tel/fax: 091 322 45 30, 091 327 05 91
e-mail: weneda@wenedanew.swinoujscie.pl

Kajaki Krutynia Krutynia spływy kajakowe seomanagment.com orbea laflora.pl http://skyclinic.pl https://e-mcklein.pl https://www.jubirex.pl/